Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dolphin.pl
(dalej zwany “Regulaminem”)

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.dolphin.pl (dalej: “Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez spółkę pod firmą: Dolphin Chemia Przemysłowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160936, posiadającą NIP 222-07-51-301, kapitał zakładowy w kwocie 110.000 złotych, zwaną dalej “Sprzedawcą”. Kontakt telefoniczny: 32 223 85 07 fax.: 32 223 85 08 – w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -15.00, e-mail: dolphin@dolphin.com.pl

§1. Strony i przedmiot sprzedaży

1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.dolphin.pl na terenie Polski .
2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym są rzeczy znajdujące się w chwili składania zamówienia w ofercie Sprzedawcy dostępnej na stronach www.dolphin.pl (“Sklep”), w dalszej części zwane “Towarami”. Cena Towarów określona jest w Ofercie dostępnej na stronie www.dolphin.pl na jej podstronach prezentujących poszczególne rodzaje Towarów dla wybranej pojemności.
3. Uprawnionymi do zakupu Towarów w Sklepie Internetowym są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, tj. prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną (“Nabywca”) oraz są przedstawicielami lub dystrybutorami produktów firmy Dolphin Sp. z o.o. , wypełnili arkusz rejestracyjny na stronie www.dolphin.pl i ich profil został potwierdzony przez administratora strony.
4. Nabywca i Sprzedawca dalej łącznie nazywani są “Stronami”.

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary składane są internetowo poprzez witrynę www.dolphin.pl
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie loginu i hasła potwierdzonego przez administratora sklepu.
3. Zamówienie może zostać złożone poprzez dokonanie wyboru Towarów z Oferty.
4. Nabywca składając zamówienie wskazuje także miejsce dostawy.
5. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe jego wypełnienie i zatwierdzenie go w Sklepie Internetowym poprzez przycisk “Wyślij zamówienie”.
6. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą e-mailową na adres Nabywcy wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym. Taka informacja nie jest przyjęciem zamówienia i nie oznacza potwierdzenia dostępności towaru z zamówienia.
7. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dokonania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania zamówienia, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi termin jego realizacji, lub też poinformuje o niemożności jego realizacji.
8. W przypadku braku dostępności towaru, Sprzedawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Nabywcy e-mailem propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu realizacji zamówienia, zamiana towaru niedostępnego na dostępny ). Brak odpowiedzi ze strony Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od wysłania w/w. e-maila uznaje się za akceptację wprowadzonych zmian.
9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z zapisem w punkcie 6 lub 7 dochodzi do zaakceptowania przez Strony wszystkich warunków umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek działającego na zlecenie Sprzedawcy i/lub transportem własnym Sprzedawcy. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy.
9. Koszty transportu i dostawy pokrywa Nabywca. Koszt dostawy wyliczany jest na podstawie wagi zamówienia.
10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Nabywcy wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką.  

§3. Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT .
2. Ceny produktów wyświetlanych dla danego klienta uwzględniają rabaty oraz obowiązujące promocje. Produkty w cenach specjalnych dla poszczególnych klientów nie podlegają promocjom.
2. Ceny nie obejmują kosztów transportu w celu dostawy Towarów. Opłaty za transport w celu dostarczenia Towarów do miejsca wskazanego w zamówieniu (“Płatność i dostawa”) określone są stronie www.dolphin.pl na jej podstronach prezentujących wysokość tych opłat .
3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku oraz Opłatach za transport, z tym że zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.

§4. Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zgodnie z § 2.6. i § 2.6.
2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Nabywcę do godz. 14:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni świąteczne uznaje się za złożone w następnym dniu, który jest dniem roboczy.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.  

§5. Formy płatności

1. Podstawową forma płatności jest przelew bankowy oraz płatność gotówką.
2. Forma płatności oraz długość odroczonego terminu płatności uzgadniane są pomiędzy stronami osobną umową.

§6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu rękojmi i gwarancji

1. Sprzedawca za sprzedany Towar odpowiada wobec Nabywcy z rękojmi na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa cywilnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu. Sprzedawca za sprzedany Towar odpowiada wobec Nabywcy z gwarancji tylko wówczas, gdy wystawi dokument gwarancyjny, z którego wynikać będą okres i warunki gwarancji.
2. Nabywca ma prawo – w ramach rękojmi – zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. Druk reklamacyjny znajduję się na stronie www.dolphin.pl („Pliki do pobrania”). W zależności od decyzji Sprzedawcy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Nabywca dokonuje reklamacji za pomocą druku reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.dolphin.pl („Pliki do pobrania”) przez przesłanie go wypełnionego faksem na numer 32 223 85 08 lub na adres e-mail: dolphin@dolphin.com.pl Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, a brak informacji od Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji poczytuje się za jej uznanie.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy w wysokości 130 złotych netto pokrywa Nabywca Towaru.

§7. Dane Nabywcy

1. Dane Nabywcy wskazane w formularzu rejestracyjnym zostają umieszczone w bazie Sklepu Internetowego i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia,
 

2. Sprzedawca zbiera dane Nabywcy niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Dane Nabywcy mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie w celu realizacji zamówienia i w celu należytego świadczenia oferowanych usług.

3. Nabywca podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.
 

4. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator Panelu Zamówień , który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

5. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

 6. Sklep internetowy używa plików Cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Nabywców. Nabywca może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.  

§8. Newsletter

1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Nabywcy usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (“Newsletter”).
2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Nabywcy na przesyłanie informacji handlowych. Nabywca wyraża zgodę poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w okienku “Newsletter” i jego wysłanie za pośrednictwem tej witryny.
3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Nabywcę w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w okienku “Newsletter” i jego odwołanie za pośrednictwem tej witryny

§9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.dolphin.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
2. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz zdjęcia Towarów są używane w celach identyfikacyjnych i są chronione i zastrzeżone na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej”.
3. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
5. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu Internetowego należy kierować na adres: dolphin@dolphin.com.pl  z dopiskiem “Sklep Internetowy”.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło i login Nabywcy bez jego wiedzy lub zgody.
7. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1-go Marca 2015r.  

§10. Warunki świadczeń usług elektronicznych

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez witrynę Sprzedawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli.

§11. Informacja o administratorze danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dolphin Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul Karola Miarki. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania ofert marketingowych. Nie będą przekazywane innym podmiotom . W sytuacjach szczególnych mogą być udostępniane wyłącznie organom i służbom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy towaru.W imieniu Sprzedawcy Zarząd:
Roman Jaskuła
Mariusz Konieczny

Mysłowice dnia 27 kwietnia 2018r.