Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1-2, art.14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) informujemy, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: DOLPHIN Chemia Przemysłowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Karola Miarki, NIP 2220751301, Regon 278029399;

2.    Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 41-400 Mysłowice ul. Karola Miarki lub e-mail: dolphin@dolphin.com.pl;

3. Udostępnione nam danych za pośrednictwem formularza kontaktowego z naszej strony lub mailowo jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania oferty lub informacji i ewentualnej realizacji zamówienia.

4. DOLPHIN Chemia Przemysłowa Sp. z o.o. przetwarzać będzie podstawowe dane przekazane nam przez Pana/Panią, w następujących celach:

–     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

–     realizacji zamówienia,

–    realizacji umowy lub działań mających na celu zawarcie umowy,

– działań prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona i dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych).

–   działań prowadzonych na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie  

5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane naszym pracownikom, współpracownikom, dystrybutorom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia DOLPHIN Chemia Przemysłowa Sp. z o.o. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych,

– poprawiania (sprostowania) swoich danych,

– prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania

Przekazywane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

–  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej,

– przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

– do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ochrona danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pliki Cookies

Dolphin używa plików cookie, aby oferować podstawową afunkcjonalność witryny internetowej i generować anonimowe statystyki dotyczące użytkowników z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics w celu udoskonalania zawartości i funkcjonalności witryny.

Odnośnik do innych stron

 Na naszej stronie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Naszego serwisu, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na naszym serwisie internetowym.

 Ostatnia modyfikacja miała miejsce w dniu 21.06.2019