Priorytetowym celem firmy DOLPHIN Chemia Przemysłowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży artykułów chemii przemysłowej.
Dążeniem firmy DOLPHIN w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.
Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015 pozwoli Zarządowi kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.
Cele te realizujemy poprzez:
– indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
– dostarczanie wyrobów zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
– ścisłą kontrolę realizacji produkcji na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
– stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
– systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
– optymalizację kosztów produkcji oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
– określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
– uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
– ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość wyrobów jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
– ciągłe doskonalenie produkowanych wyrobów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
– spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.
Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.